مناقصه/مزایده
نوع شماره توضیحات تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت فایل
تمدید مناقصه عمومی 140212101 تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت سایپا اذین با موضوع خرید خدمات تامین دستگاه CNC برش پارچه و چرم ، بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت شرکت در این مناقصه پایان وقت اداری مورخ 1403/03/31می باشد، لذا از متقاضیان دعوت می گردد تا ضمن دریافت اسناد از طریق وب سایت www.saipa-azin.com حداکثر تا تاریخ فوق الذکر نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 433 شرکت سایپا آذین، در تمامی مراحل مناقصه و تا قبل از انعقاد قرارداد در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله و یا ابطال مناقصه اختیار کامل دارد و متقاضیان حق اعتراض ندارند.شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته است و هزینه های مالی مناقصه بر عهده برنده مناقصه است. 1403/03/08 1403/03/31 فعال
تمدید مناقصه عمومی 14030227 تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت سایپا اذین با موضوع خرید خدمات طراحی، تأمین متریال، ساخت، حمل و نصب تجهیزات سانترال گازCO2، بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت شرکت در این مناقصه پایان وقت اداری مورخ 31/03/1403 می باشد، لذا از متقاضیان دعوت می گردد تا ضمن دریافت اسناد از طریق وب سایت www.saipa-azin.com حداکثر تا تاریخ فوق الذکر نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 433 شرکت سایپا آذین، در تمامی مراحل مناقصه و تا قبل از انعقاد قرارداد در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله و یا ابطال مناقصه اختیار کامل دارد و متقاضیان حق اعتراض ندارند.شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته است و هزینه های مالی مناقصه بر عهده برنده مناقصه است. 1403/03/12 1403/03/31 فعال
مناقصه عمومی 14030227 مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت سایپا اذین با موضوع خرید خدمات طراحی، تأمین متریال، ساخت، حمل و نصب تجهیزات سانترال گازCO2، بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت شرکت در این مناقصه پایان وقت اداری مورخ 12/03/1403 می باشد، لذا از متقاضیان دعوت می گردد تا ضمن دریافت اسناد از طریق وب سایت www.saipa-azin.com حداکثر تا تاریخ فوق الذکر نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 433 شرکت سایپا آذین، در تمامی مراحل مناقصه و تا قبل از انعقاد قرارداد در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله و یا ابطال مناقصه اختیار کامل دارد و متقاضیان حق اعتراض ندارند.شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته است و هزینه های مالی مناقصه بر عهده برنده مناقصه است. 1403/02/30 1403/03/12 فعال
تمدید مناقصه عمومی 140212101 تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت سایپا اذین با موضوع خرید خدمات تامین دستگاه CNC برش پارچه و چرم ، بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت شرکت در این مناقصه پایان وقت اداری مورخ 28/12/1402 می باشد، لذا از متقاضیان دعوت می گردد تا ضمن دریافت اسناد از طریق وب سایت www.saipa-azin.com حداکثر تا تاریخ فوق الذکر نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 433 شرکت سایپا آذین، در تمامی مراحل مناقصه و تا قبل از انعقاد قرارداد در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله و یا ابطال مناقصه اختیار کامل دارد و متقاضیان حق اعتراض ندارند.شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته است و هزینه های مالی مناقصه بر عهده برنده مناقصه است. 1402/12/21 1402/12/28 فعال
تمدید مناقصه عمومی 140212101 تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت سایپا اذین با موضوع خرید خدمات تامین دستگاه CNC برش پارچه و چرم ، بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت شرکت در این مناقصه پایان وقت اداری مورخ 21/12/1402 می باشد، لذا از متقاضیان دعوت می گردد تا ضمن دریافت اسناد از طریق وب سایت www.saipa-azin.com حداکثر تا تاریخ فوق الذکر نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 433 شرکت سایپا آذین، در تمامی مراحل مناقصه و تا قبل از انعقاد قرارداد در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله و یا ابطال مناقصه اختیار کامل دارد و متقاضیان حق اعتراض ندارند.شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته است و هزینه های مالی مناقصه بر عهده برنده مناقصه است. 1402/12/16 1402/12/21 فعال
تمدید مناقصه عمومی 140212100 تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت سایپا اذین با موضوع خرید خدمات تامین دیزل ژنراتور 2200 کاوا ، بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت شرکت در این مناقصه پایان وقت اداری مورخ 21/12/1402 می باشد، لذا از متقاضیان دعوت می گردد تا ضمن دریافت اسناد از طریق وب سایت www.saipa-azin.com حداکثر تا تاریخ فوق الذکر نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 433 شرکت سایپا آذین، در تمامی مراحل مناقصه و تا قبل از انعقاد قرارداد در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله و یا ابطال مناقصه اختیار کامل دارد و متقاضیان حق اعتراض ندارند.شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته است و هزینه های مالی مناقصه بر عهده برنده مناقصه است. 1402/12/16 1402/12/21 فعال
مناقصه عمومی 1402/01 شرکت سایپا آذین در نظر دارد نسبت به خریداری حداکثر 4.000 تن مواد اولیه فوم ( 4000 تن و 2500 تن) مواد پلیول و ایزوسیانات بصورت سیستم اقدام نماید. لذا بدینوسیله از تمامی تامین کنندگان فعال در حوزه تامین مواد فوم صندلی خودرو دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت شرکت(www.saipa-azin.com) اقدام نمایند. آخرین مهلت شرکت در مناقصه و ارسال اسناد 7 روز از زمان انتشار آگهی میباشد. شرکت سایپا آذین تا پایان مراحل مناقصه و قبل از انعقاد قرارداد در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله و یا ابطال مناقصه به هر دلیلی اختیار کامل دارد و متقاضیان حق اعتراضی در این خصوص ندارند. سایر شرایط شرکت در مناقصه در اسناد تصریح گشته و شرکت کنندگان می باید مدارک را پس از اخذ، به قید قبولی امضاء نموده و در زمان مقرر تحویل نمایند. 1402/12/14 1402/12/20 فعال
مناقصه عمومی 140212101 مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت سایپا اذین با موضوع خرید خدمات تامین دستگاه CNC برش پارچه و چرم ، بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت شرکت در این مناقصه پایان وقت اداری مورخ 16/12/1402 می باشد، لذا از متقاضیان دعوت می گردد تا ضمن دریافت اسناد از طریق وب سایت www.saipa-azin.com حداکثر تا تاریخ فوق الذکر نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 433 شرکت سایپا آذین، در تمامی مراحل مناقصه و تا قبل از انعقاد قرارداد در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله و یا ابطال مناقصه اختیار کامل دارد و متقاضیان حق اعتراض ندارند.شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته است و هزینه های مالی مناقصه بر عهده برنده مناقصه است. 1402/12/08 1402/12/16 فعال
مناقصه عمومی 140212100 مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت سایپا اذین با موضوع خرید خدمات تامین دیزل ژنراتور 2200 کاوا ، بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت شرکت در این مناقصه پایان وقت اداری مورخ 15/12/1402 می باشد، لذا از متقاضیان دعوت می گردد تا ضمن دریافت اسناد از طریق وب سایت www.saipa-azin.com حداکثر تا تاریخ فوق الذکر نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 433 شرکت سایپا آذین، در تمامی مراحل مناقصه و تا قبل از انعقاد قرارداد در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله و یا ابطال مناقصه اختیار کامل دارد و متقاضیان حق اعتراض ندارند.شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته است و هزینه های مالی مناقصه بر عهده برنده مناقصه است. 1402/12/08 1402/12/15 فعال
مناقصه محدود 12 123 1402/12/08 1402/12/08 شروع نشده
تمدید مناقصه عمومی 14021082 پیرو آگهی های مناقصه عمومی شرکت سایپا اذین با موضوع خرید خدمات تامین غذای پرسنل و تجهیز آشپزخانه به صورت سرشکن بر نرخ غذا ، بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت شرکت در این مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 21/11/1402 تمدید می گردد لذا از متقاضیان دعوت می گردد تا ضمن دریافت اسناد از طریق وب سایت www.saipa-azin.com حداکثر تا تاریخ فوق الذکر نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 433 شرکت سایپا آذین، در تمامی مراحل مناقصه و تا قبل از انعقاد قرارداد در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله و یا ابطال مناقصه اختیار کامل دارد و متقاضیان حق اعتراض ندارند.شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته است و هزینه های مالی مناقصه بر عهده برنده مناقصه است.به اطلاع می رساند حسب مساعدت مراجع ذی صلاح اسناد تضمین از واریز نقدی به صورت دریافت چک حقیقی /حقوقی و ضمانتنامه بانکی تغییر نمود . 1402/11/14 1402/11/21 فعال
مناقصه عمومی 14021187 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات حمل محصولات را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 19/11/1402 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه حراست اقدام فرمایند. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 433 شرکت سایپا آذین، در تمامی مراحل مناقصه و تا قبل از انعقاد قرارداد در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله و یا ابطال مناقصه اختیار کامل دارد و متقاضیان حق اعتراض ندارند.شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته است و هزینه های مالی مناقصه بر عهده برنده مناقصه است. 1402/11/12 1402/11/19 فعال
مناقصه عمومی 14020857 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل ( سرویس کارکنان ) را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 18/11/1402 نسبت به تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام فرمایند. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی شرکت سایپا آذین، در تمامی مراحل مناقصه و تا قبل از انعقاد قرارداد در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله و یا ابطال مناقصه اختیار کامل دارد و متقاضیان حق اعتراض ندارند.شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته است و هزینه های مالی مناقصه بر عهده برنده مناقصه است. 1402/11/10 1402/11/18 فعال
مناقصه عمومی 14021083 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات سیستم های یکپارچه ERP را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.ir مراجعه و حداکثر تا تاریخ 12/11/1402 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست و تحویل آنها به مرکز اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 1402/10/26 1402/11/12 فعال
مزایده عمومی 140201 آگهی تجدید مزایده عمومی فروش 3 قطعه زمین ( شماره 140201) نوبت اول شرکت سایپا آذین در نظر دارد سه قطعه زمین واقع در استان کرمان شهرستان بم شهرک صنعتی جدید ارگ بم جنب شرکت خودروسازی مدیران خودرو را با مشخصات پیوست بصورت یکجا از طریق مزایده عمومی به فروش رساند از زمان انتشار آگهی شرکت کنندگان می توانند ظرف 10 روز تقویمی به آدرس: کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد بلوار گلستانک شماره 12 اداره فروش شرکت سایپا آذین و یا به سایت www.saipa-azin.com مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت نمایند همچنین در صورت لزوم با شماره تلفن 44922196 تماس حاصل فرمایند. - آخرین مهلت شرکت در مزایده و ارسال اسناد 10 روز تقویمی از زمان انتشار آگهی می باشد. 1402/11/01 1402/11/10 فعال
تمدید مناقصه عمومی 14021082 شرکت سایپا آذین در نظر دارد نسبت به خرید غذای پرسنل خود ضمن تجهیز آشپزخانه سایپا آذین برای پخت ، از طریق تمدید برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد تا در صورت تمایل حداکثر تا تاریخ 07/11/1402 به آدرس:کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج بلوار چیتگر جنوبی خیابان زامیاد ، خیابان گلستانک و یا به وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه را دریافت نمایند و در صورت لزوم با شماره تلفن 44922203 الی 4 داخلی 433 تماس حاصل نمایند ضمنا شرکت سایپا آذین تا قبل از انعقاد قرارداد در رد یاقبول کلیه پیشنهادات مختار است سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است. 1402/10/27 1402/11/07 فعال
تمدید مناقصه عمومی 14021079 پیرو آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا اذین با موضوع خرید خدمات حمل ورق ، لوله و مفتول بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت شرکت در این مناقصه ضمن اصلاح بخشی از اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 28/10/1402 تمدید می گردد لذا از متقاضیان دعوت می گردد تا ضمن دریافت اسناد از طریق وب سایت www.saipa-azin.ir حداکثر تا تاریخ فوق الذکر نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 433 1402/10/23 1402/10/28 فعال
مناقصه عمومی 14021082 شرکت سایپا آذین در نظر دارد نسبت به خرید غذای پرسنل خود ضمن تجهیز آشپزخانه سایپا آذین برای پخت ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد تا در صورت تمایل حداکثر تا تاریخ 25/10/1402 به آدرس:کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج بلوار چیتگر جنوبی خیابان زامیاد ، خیابان گلستانک و یا به وب سایت شرکت www.saipa-azin.ir مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه را دریافت نمایند و در صورت لزوم با شماره تلفن 44922203 الی 4 داخلی 433 تماس حاصل نمایند ضمنا شرکت سایپا آذین تا قبل از انعقاد قرارداد در رد یاقبول کلیه پیشنهادات مختار است سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است. 1402/10/16 1402/10/25 پایان
مزایده عمومی 140201 شرکت سایپا آذین در نظر دارد سه قطعه زمین واقع در استان کرمان شهرستان بم شهرک صنعتی جدید ارگ بم جنب شرکت خودروسازی مدیران خودرو را با مشخصات مندرج در اسناد بصورت یکجا از طریق مزایده عمومی به فروش رساند از زمان انتشار آگهی شرکت کنندگان می توانند ظرف 10 روز کاری به آدرس: کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد بلوار گلستانک شماره 12 اداره فروش شرکت سایپا آذین و یا به سایت www.saipa-azin.com مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت نمایند همچنین در صورت لزوم با شماره تلفن 44922196 تماس حاصل فرمایند 1402/10/06 1402/10/23 پایان
مناقصه عمومی 14021079 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات حمل ورق ،لوله و مفتول را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.ir مراجعه و حداکثر تا تاریخ 20/10/1402 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست و تحویل آنها به مرکز اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 433 1402/10/11 1402/10/20 پایان
مناقصه عمومی 14020977 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات حمل محصولات را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.ir مراجعه و حداکثر تا تاریخ 18/10/1402 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست و تحویل آنها به مرکز اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 433 1402/10/13 1402/10/18 پایان
مناقصه عمومی 14020977 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات حمل محصولات را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.ir مراجعه و حداکثر تا تاریخ 12/10/1402 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست و تحویل آنها به مرکز اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 433 1402/10/04 1402/10/12 پایان
مناقصه محدود 14020748 شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات راهبری ، نگهداری و تعمیرات سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی به صورت 24 ساعته را از طریق استعلام به شماره 14020748دارد لذا از شرکت های فعال مدعو در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 20/07/1402 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست طی پاکات درب بسته و ممهور به مهر آن شرکت به اداره تدارکات اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 433 تماس حاصل فرمایند.. لطفا ارسال استعلام ها را به روز پایانی موکول نفرمایید. 1402/07/13 1402/07/20 پایان
مناقصه محدود 14020535 شرکت سایپا آذین در نظر دارد،خرید خدمات تخلیه و بارگیری( جابجایی کالا) ورق ،لوله، مفتول و نیز کانتینر با جرثقیل در محل شرکت سایپا آذین در سال 1402 را دارد؛ لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 12/06/1402 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و نهایتاً تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمایند. لطفا ارسال اسناد را به روز پایانی موکول نفرمایید.تلفن های تماس ضروری : 44922203 الی 4 داخلی 433 1402/07/08 1402/07/15 پایان
مناقصه محدود 14020534 شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل با تاکسی در سال 1402 را از طریق مناقصه محدود تک محله ای به شماره 14020534را دارد لذا از شرکت های فعال مدعو در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 08/07/1402 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل آنها به همان مرکز اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 433 تماس حاصل فرمایند.. لطفا ارسال استعلام ها را به روز پایانی موکول نفرمایید. 1402/07/05 1402/07/08 پایان
مناقصه محدود 14020102 شرکت سایپاآذین در نظر دارد تا خرید خدمات کالیبراسیون و اصلاح فیکسچر های کنترلی صندلی های خود طی بر آورد زمانی سالیانه از طریق اخذ استعلام برگزار نماید ، لذا خواهشمند است در صورت امکان و تمایل به انجام نسبت به تکمیل فرم پیوست اقدام و سپس اسناد مربوطه را طی پاکات درب بسته به دبیرخانه حراست سایپا اذین تحویل نمایند . تلفن های ضروری : 44922203 الی 4 ، امور بازرگانی 433 ؛ امور فنی و مهندسی ، داخلی 497 1402/06/04 1402/06/25 پایان
مناقصه محدود 14020534 شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل با تاکسی در سال 1402 را از طریق مناقصه محدود تک محله ای به شماره 14020534را دارد لذا از شرکت های فعال مدعو در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 18/06/1402 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل آنها به همان مرکز اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 433 تماس حاصل فرمایند.. لطفا ارسال استعلام ها را به روز پایانی موکول نفرمایید. 1402/06/11 1402/06/18 پایان
مناقصه عمومی 14020211 شرکت سایپا آذین در نظر دارد طی تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 14020211 با موضوع خرید دستگاه برش اسفنج (بلوک فوم) و دستگاه لمینه پارچه را برگزار نماید ، لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت به آدرس www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1402/04/27نسبت به تکمیل موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 433 و 269 1402/04/18 1402/04/27 پایان
مناقصه عمومی 14020317 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای خرید خدمات تجهیز و بروز آوری اقلام و تجهیزات آشپزخانه به شماره 14020317 را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 26/04/1402 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 433 1402/04/15 1402/04/26 پایان
مناقصه عمومی 14020211 شرکت سایپا آذین در نظر دارد طی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 14020211 با موضوع خرید دستگاه برش اسفنج (بلوک فوم) و دستگاه لمینه پارچه را برگزار نماید ، لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت به آدرس www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 11/04/1402 نسبت به تکمیل موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 433 و 269 1402/03/30 1402/04/11 پایان
مناقصه محدود 14020318 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود دو مرحله ای خرید خدمات اجاره دیزل ژنراتور 2000 الی 2500 کاوا به شماره 14020318 را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 30/03/1402 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 433 1402/03/22 1402/03/30 پایان
مناقصه عمومی 14020126 تمدید مناقصه خرید انواع مفتول 1402/03/20 1402/03/30 شروع نشده
مناقصه عمومی 14020107 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای خرید قطعات، خدمات نصب و راه اندازی و اجرای پروژه ارتقاء سالن رنگ شرکت سایپا آذین به شماره 14020107 مربوطه را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 28/02/1402 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 433 1402/02/04 1402/02/28 پایان
مناقصه عمومی 14020106 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای خرید خدمات حمل محصولات در سال 1402 را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.ir مراجعه و حداکثر تا تاریخ 16/02/1402 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه محترم حراست و تحویل آنها به همان مرکز اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 433 • لازم به یادآوری می باشد مبلغ 4.000.000.000 ریال بابت تضمین از متقاضیان اخذ خواهد گردید. 1402/02/04 1402/02/16 پایان
مناقصه عمومی 14020105 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای خرید خدمات حمل و نقل ورق رول آهن ، ورق شیت و لوله را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 16/02/1402 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 433 1402/02/04 1402/02/16 پایان
مناقصه عمومی 14020129 مناقصه خرید انواع مفتول مصرفی جهت شش ماهه اول سال 1402/01/29 1402/02/12 شروع نشده
مناقصه محدود 140112137 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای شماره 140112137 با موضوع خرید خدمات شارژ کپسولهای گاز 20 کیلوگرمی Co2 جوشکاری خطوط تولیدی را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 04/02/1402 نسبت به تکمیل اسناد و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. تلفن های ضروری : 44922203 الی 4 داخلی 438 1402/01/27 1402/02/04 پایان
مناقصه محدود 140111130 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه 140111130 محدود تک مرحله ای خرید خدمات تامین ، طبخ و توزیع در دو حالت 1-در محل آشپزخانه سایپا آذین 2- در محل پیمانکار در سال 1402 خود را دارد لذا از شرکت های مدعو توانمند و فعال در این زمینه درخواست می گردد. جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 22/12/1401 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید.لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 438 1401/12/09 1401/12/22 پایان
مناقصه عمومی 140111131 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای خرید قطعات، خدمات نصب و راه اندازی و اجرای پروژه ارتقاع سالن رنگ شرکت سایپا آذین به شماره 140111131مربوطه را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 20/12/1402 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 438 1401/12/07 1401/12/20 پایان
مناقصه عمومی 01/11 شرکت سایپا آذین در نظر دارد نسبت به خریداری 4.000 تن مواد اولیه فوم (پلیول و ایزوسیانات) بصورت سیستم اقدام نماید لذا بدینوسیله از تمامی تامین کنندگان فعال در حوزه تامین مواد فوم صندلی خودرو دعوت می گردد تا حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی تا تاریخ 1401/12/02 نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق مراجعه به محل شرکت و یا وبسایت شرکت به شرح مندرج در زیر اقدام نمایند. ضمناً شرکت سایپا آذین در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد. آدرس: تهران، جاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودرو جنوبی، انتهای خیابان زامیاد، بلوار گلستانک، شماره12 Website: www.saipa-azin.com 1401/11/23 1401/12/02 پایان
مناقصه محدود 140109108 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دستگاه تیپ بک آپ و سن استوریج را دارد لذا از شرکت های مدعو که در این زمینه فعالیت دارند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت www.saipa-azin.com شرکت مراجعه و حداکثر تا تاریخ 24/11/1401 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 438 امور بازرگانی و حوزه ای تی 277 1401/10/13 1401/11/24 پایان
مناقصه عمومی 140109101 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای خرید ربات جوشکار با مشخصات فنی پیوست را دارد ، لذا از کلیه شرکت های توانمند و فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 12/11/1401 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید.لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 438 امور بازرگانی و امور فنی و مهندسی داخلی 497 1401/10/14 1401/11/12 پایان
مناقصه عمومی 140110111 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه عمومی 140110111 خرید دیزل ژنراتور 2200KVA و متعلقات مربوط را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 05/ 11/1401 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست و تحویل آنها به همان اداره اقدام فرمائید.لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 438 1401/10/21 1401/11/05 پایان
مناقصه عمومی 1001 شرکت سایپا آذین در نظر دارد نسبت به خریداری 3.000 تن مواد اولیه فوم (پلیول و ایزوسیانات) بصورت سیستم اقدام نماید لذا بدینوسیله از تمامی تامین کنندگان فعال در این حوزه که سابقه حضور در شرکت های خودرو سازی دارند دعوت می گردد تا حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق مراجعه به محل شرکت و یا وبسایت شرکت به شرح مندرج در زیر اقدام نمایند. ضمناً شرکت سایپا آذین در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد. آدرس: تهران، جاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودرو جنوبی، انتهای خیابان زامیاد، بلوار گلستانک، شماره12 Website: www.saipa-azin.com 1401/10/18 1401/10/28 فعال
مناقصه عمومی 14010923 مناقصه خرید انواع مفتول 1401/09/28 1401/10/04 پایان
مناقصه محدود 14010779 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای انجام معاینات ادواری و خدمات وابسته را دارد لذا از مراکز تخصصی طب کار دارای مجوز از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران که در این زمینه فعالیت دارند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت www.saipa-azin.com شرکت مراجعه و حداکثر تا تاریخ 17/09/1401 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 507 1401/08/02 1401/09/17 پایان
مناقصه محدود 14010787 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای خرید نرم افزار آنتی ویروس با عنوان EDR-Endpoint detection Response با مشخصات فنی 350 کاربره با پارت نامبر Symantec Endpoint sequrity complete Advance Threat Protection & EDR & Endpoint Protection-350 user- New Orginal را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 15/09/1401 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 507 امور بازرگانی و امور فن آوری اطلاعات داخلی 277 -الزام به ارسال و دارا بودن گواهینامه ها و پروانه نما ، افتا و ثبت نام در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران و شورای عالی انفورماتیک رتبه 1 یا 2 در این صورت استعلام معتبر نمی باشد.- عضویت نظام صنفی- ارسال موارد ذیل لازم و ضروری می باشد: 1- تصویر اخرین روزنامه رسمی شرکت ،2- تصویر گواهی ثبت شرکت ها ، 3- تصویر اساسنامه ، 4- تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره ،5- تصویر پروانه افتا هر دو صفحه ، 6- تصویر پروانه نما 7- لیست کامل مشخصات کارکنان ( مشخصات هویتی و حرفه ای کارکنان). 1401/09/05 1401/09/15 پایان
مناقصه محدود 14010778 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای راهبری،نگهداری و تعمیرات سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی بصورت 24 ساعته را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1401/09/14نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید.لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 507 1401/07/30 1401/09/14 پایان
مناقصه محدود 14010899 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای خرید خرید خدمات و قطعات اجرای پروژه ارتقاع سالن رنگ شرکت سایپا آذین مربوطه را دارد لذا از شرکت های مدعو فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 03/09/1401 نسبت به تکمیل موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 507 1401/08/24 1401/09/03 پایان
مناقصه محدود 14010892 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای خرید دستگاه CNC پارچه و چرم و متعلقات مربوطه را دارد لذا از شرکت های مدعو فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 03/09/1401 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید.لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 507 و 385 1401/08/11 1401/09/03 پایان
مناقصه محدود 14010782 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای خرید خدمات حمل و نقل ورق رول آهن ، ورق شیت و لوله را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و نسبت به تکمیل موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 507 1401/08/05 1401/08/25 پایان
مناقصه محدود 14010670 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1401 ( سرویس حمل و نقل کارکنان) در دو مسیر تهران و البرز را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 26/ 1401/07نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل آنها به همان مرکز اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی507 1401/07/20 1401/07/26 پایان
مناقصه محدود 14010672 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای خرید خدمات حمل محصولات در سال 1401 را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.ir مراجعه و حداکثر تا تاریخ 11/07/1401 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه محترم حراست و تحویل آنها به همان مرکز اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 507 1401/06/27 1401/06/31 پایان
مناقصه محدود 14010668 شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل با تاکسی در سال 1401 را از طریق مناقصه محدود تک محله ای به شماره 14010668را دارد لذا از شرکت های فعال مدعو در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 29/06/1401 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل آنها به همان مرکز اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 507 تماس حاصل فرمایند. 1401/06/23 1401/06/29 پایان
تمدید مناقصه محدود 14010663 خرید خدمات تهیه ، تامین ، توزیع و طبخ غذای پرسنل 1401/05/10 1401/06/10 پایان
مناقصه عمومی 14010559 خرید خدمات تخلیه و بارگیری ورق ،لوله، مفتول و کانتینر با جرثقیل در محل شرکت سایپا آذین 1401/05/01 1401/06/01 پایان
تمدید مناقصه عمومی 01/04 خریداری 3.000 تن مواد فوم(پلیول و ایزوسیانات) بصورت سیستم 1401/04/02 1401/05/02 پایان
مناقصه محدود 14010441 خرید خدمات اجرتی توزیع و طبخ غذای پرسنل 1401/03/30 1401/04/30 پایان
مناقصه محدود 14010440 خرید خدمات تهیه ، تامین ، توزیع و طبخ غذای پرسنل 1401/03/25 1401/04/25 پایان
مناقصه عمومی 01/04 خریداری 3000 تن مواد اولیه فوم( پلیول و ایزوسیانات ) به صورت سیستم 1401/03/21 1401/04/21 پایان
مناقصه محدود 14010322 خرید خدمات و قطعات زنجیر کانوایر سالن رنگ به همراه متعلقات 1401/03/09 1401/04/09 پایان
مناقصه محدود 14010106 خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی مجموعه صندلی جلو چپ و راست پادرا پلاس 1401/03/03 1401/04/03 پایان
تمدید مناقصه محدود 14010322 خرید خدمات و قطعات زنجیر کانوایر سالن رنگ به همراه متعلقات 1401/02/28 1401/03/28 پایان
مناقصه عمومی 14010212 خرید دیزل ژنراتور 800- 850KVA و متعلقات مربوطه 1401/02/21 1401/03/21 پایان
مناقصه محدود 140837/2 خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی صندلی عقب آریا 1401/02/03 1401/03/03 پایان
تمدید مناقصه محدود 14010103 خرید خدمات شارژ کپسولهای 20کیلوگرمی Co2 جوشکاری خطوط تولیدی 1401/01/19 1401/02/19 پایان
تمدید مناقصه محدود 14010107 خرید خدمات تهیه ، تامین ، توزیع و طبخ غذای پرسنل 1401/01/06 1401/02/06 پایان
مناقصه محدود 140941 خرید خدمات ساخت قالب های برش بلنک و خمکاری پادرا پلاس 1400/11/28 1400/12/28 پایان
مناقصه محدود 141255 تهیه ، تامین ، توزیع و طبخ غذای پرسنل 1400/11/19 1400/12/19 پایان
مناقصه عمومی 141152 خرید لایسنس نرم افزار آنتی ویروس سیمنتک داخلی 380 کاربره شماره 1400/10/21 1400/11/21 پایان
مناقصه عمومی 140834 مناقصه دو مرحله ای نگهداری و تعمیرات سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی به صورت 24 ساعته 1400/08/30 1400/09/30 پایان
مناقصه محدود 140733 خرید خدمات ارزیابی عوامل زیان آور محیطی کار 1400/07/10 1400/08/10 پایان
مناقصه عمومی 140524 خرید خدمات حمل و بی خطرسازی،امحاء و دفن پسماند صنعتی در سال 1400 1400/06/19 1400/07/19 پایان
مناقصه محدود 141048 تمدید مناقصه محدود تک مرحله ای خرید خدمات ساخت قالب های فوم کفی و پشتی و نیز مجموعه هدرست X211 طرح جدید 1399/10/14 1399/11/14 پایان
مناقصه محدود 140836 خرید خدمات دوخت روکش های صندلی 1399/08/01 1399/08/30 پایان