مناقصه/مزایده
نوع شماره توضیحات تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت فایل
مناقصه محدود 14020748 شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات راهبری ، نگهداری و تعمیرات سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی به صورت 24 ساعته را از طریق استعلام به شماره 14020748دارد لذا از شرکت های فعال مدعو در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 20/07/1402 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست طی پاکات درب بسته و ممهور به مهر آن شرکت به اداره تدارکات اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 433 تماس حاصل فرمایند.. لطفا ارسال استعلام ها را به روز پایانی موکول نفرمایید. 1402/07/13 1402/07/20 فعال
مناقصه محدود 14020535 شرکت سایپا آذین در نظر دارد،خرید خدمات تخلیه و بارگیری( جابجایی کالا) ورق ،لوله، مفتول و نیز کانتینر با جرثقیل در محل شرکت سایپا آذین در سال 1402 را دارد؛ لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 12/06/1402 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و نهایتاً تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمایند. لطفا ارسال اسناد را به روز پایانی موکول نفرمایید.تلفن های تماس ضروری : 44922203 الی 4 داخلی 433 1402/07/08 1402/07/15 فعال
مناقصه محدود 14020534 شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل با تاکسی در سال 1402 را از طریق مناقصه محدود تک محله ای به شماره 14020534را دارد لذا از شرکت های فعال مدعو در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 08/07/1402 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل آنها به همان مرکز اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 433 تماس حاصل فرمایند.. لطفا ارسال استعلام ها را به روز پایانی موکول نفرمایید. 1402/07/05 1402/07/08 فعال
مناقصه محدود 14020102 شرکت سایپاآذین در نظر دارد تا خرید خدمات کالیبراسیون و اصلاح فیکسچر های کنترلی صندلی های خود طی بر آورد زمانی سالیانه از طریق اخذ استعلام برگزار نماید ، لذا خواهشمند است در صورت امکان و تمایل به انجام نسبت به تکمیل فرم پیوست اقدام و سپس اسناد مربوطه را طی پاکات درب بسته به دبیرخانه حراست سایپا اذین تحویل نمایند . تلفن های ضروری : 44922203 الی 4 ، امور بازرگانی 433 ؛ امور فنی و مهندسی ، داخلی 497 1402/06/04 1402/06/25 فعال
مناقصه محدود 14020534 شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل با تاکسی در سال 1402 را از طریق مناقصه محدود تک محله ای به شماره 14020534را دارد لذا از شرکت های فعال مدعو در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 18/06/1402 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل آنها به همان مرکز اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 433 تماس حاصل فرمایند.. لطفا ارسال استعلام ها را به روز پایانی موکول نفرمایید. 1402/06/11 1402/06/18 فعال
مناقصه عمومی 14020211 شرکت سایپا آذین در نظر دارد طی تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 14020211 با موضوع خرید دستگاه برش اسفنج (بلوک فوم) و دستگاه لمینه پارچه را برگزار نماید ، لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت به آدرس www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1402/04/27نسبت به تکمیل موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 433 و 269 1402/04/18 1402/04/27 فعال
مناقصه عمومی 14020317 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای خرید خدمات تجهیز و بروز آوری اقلام و تجهیزات آشپزخانه به شماره 14020317 را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 26/04/1402 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 433 1402/04/15 1402/04/26 فعال
مناقصه عمومی 14020211 شرکت سایپا آذین در نظر دارد طی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 14020211 با موضوع خرید دستگاه برش اسفنج (بلوک فوم) و دستگاه لمینه پارچه را برگزار نماید ، لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت به آدرس www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 11/04/1402 نسبت به تکمیل موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 433 و 269 1402/03/30 1402/04/11 فعال
مناقصه محدود 14020318 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود دو مرحله ای خرید خدمات اجاره دیزل ژنراتور 2000 الی 2500 کاوا به شماره 14020318 را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 30/03/1402 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 433 1402/03/22 1402/03/30 فعال
مناقصه عمومی 14020126 تمدید مناقصه خرید انواع مفتول 1402/03/20 1402/03/30 شروع نشده
مناقصه عمومی 14020107 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای خرید قطعات، خدمات نصب و راه اندازی و اجرای پروژه ارتقاء سالن رنگ شرکت سایپا آذین به شماره 14020107 مربوطه را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 28/02/1402 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 433 1402/02/04 1402/02/28 فعال
مناقصه عمومی 14020106 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای خرید خدمات حمل محصولات در سال 1402 را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.ir مراجعه و حداکثر تا تاریخ 16/02/1402 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه محترم حراست و تحویل آنها به همان مرکز اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 433 • لازم به یادآوری می باشد مبلغ 4.000.000.000 ریال بابت تضمین از متقاضیان اخذ خواهد گردید. 1402/02/04 1402/02/16 فعال
مناقصه عمومی 14020105 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای خرید خدمات حمل و نقل ورق رول آهن ، ورق شیت و لوله را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 16/02/1402 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 433 1402/02/04 1402/02/16 فعال
مناقصه عمومی 14020129 مناقصه خرید انواع مفتول مصرفی جهت شش ماهه اول سال 1402/01/29 1402/02/12 شروع نشده
مناقصه محدود 140112137 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای شماره 140112137 با موضوع خرید خدمات شارژ کپسولهای گاز 20 کیلوگرمی Co2 جوشکاری خطوط تولیدی را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 04/02/1402 نسبت به تکمیل اسناد و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. تلفن های ضروری : 44922203 الی 4 داخلی 438 1402/01/27 1402/02/04 فعال
مناقصه محدود 140111130 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه 140111130 محدود تک مرحله ای خرید خدمات تامین ، طبخ و توزیع در دو حالت 1-در محل آشپزخانه سایپا آذین 2- در محل پیمانکار در سال 1402 خود را دارد لذا از شرکت های مدعو توانمند و فعال در این زمینه درخواست می گردد. جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 22/12/1401 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید.لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 438 1401/12/09 1401/12/22 فعال
مناقصه عمومی 140111131 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای خرید قطعات، خدمات نصب و راه اندازی و اجرای پروژه ارتقاع سالن رنگ شرکت سایپا آذین به شماره 140111131مربوطه را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 20/12/1402 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 438 1401/12/07 1401/12/20 فعال
مناقصه عمومی 01/11 شرکت سایپا آذین در نظر دارد نسبت به خریداری 4.000 تن مواد اولیه فوم (پلیول و ایزوسیانات) بصورت سیستم اقدام نماید لذا بدینوسیله از تمامی تامین کنندگان فعال در حوزه تامین مواد فوم صندلی خودرو دعوت می گردد تا حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی تا تاریخ 1401/12/02 نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق مراجعه به محل شرکت و یا وبسایت شرکت به شرح مندرج در زیر اقدام نمایند. ضمناً شرکت سایپا آذین در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد. آدرس: تهران، جاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودرو جنوبی، انتهای خیابان زامیاد، بلوار گلستانک، شماره12 Website: www.saipa-azin.com 1401/11/23 1401/12/02 فعال
مناقصه محدود 140109108 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دستگاه تیپ بک آپ و سن استوریج را دارد لذا از شرکت های مدعو که در این زمینه فعالیت دارند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت www.saipa-azin.com شرکت مراجعه و حداکثر تا تاریخ 24/11/1401 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 438 امور بازرگانی و حوزه ای تی 277 1401/10/13 1401/11/24 فعال
مناقصه عمومی 140109101 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای خرید ربات جوشکار با مشخصات فنی پیوست را دارد ، لذا از کلیه شرکت های توانمند و فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 12/11/1401 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید.لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 438 امور بازرگانی و امور فنی و مهندسی داخلی 497 1401/10/14 1401/11/12 فعال
مناقصه عمومی 140110111 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه عمومی 140110111 خرید دیزل ژنراتور 2200KVA و متعلقات مربوط را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 05/ 11/1401 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست و تحویل آنها به همان اداره اقدام فرمائید.لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 438 1401/10/21 1401/11/05 فعال
مناقصه عمومی 1001 شرکت سایپا آذین در نظر دارد نسبت به خریداری 3.000 تن مواد اولیه فوم (پلیول و ایزوسیانات) بصورت سیستم اقدام نماید لذا بدینوسیله از تمامی تامین کنندگان فعال در این حوزه که سابقه حضور در شرکت های خودرو سازی دارند دعوت می گردد تا حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق مراجعه به محل شرکت و یا وبسایت شرکت به شرح مندرج در زیر اقدام نمایند. ضمناً شرکت سایپا آذین در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد. آدرس: تهران، جاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودرو جنوبی، انتهای خیابان زامیاد، بلوار گلستانک، شماره12 Website: www.saipa-azin.com 1401/10/18 1401/10/28 فعال
مناقصه عمومی 14010923 مناقصه خرید انواع مفتول 1401/09/28 1401/10/04 فعال
مناقصه محدود 14010779 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای انجام معاینات ادواری و خدمات وابسته را دارد لذا از مراکز تخصصی طب کار دارای مجوز از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران که در این زمینه فعالیت دارند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت www.saipa-azin.com شرکت مراجعه و حداکثر تا تاریخ 17/09/1401 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 507 1401/08/02 1401/09/17 فعال
مناقصه محدود 14010787 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای خرید نرم افزار آنتی ویروس با عنوان EDR-Endpoint detection Response با مشخصات فنی 350 کاربره با پارت نامبر Symantec Endpoint sequrity complete Advance Threat Protection & EDR & Endpoint Protection-350 user- New Orginal را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 15/09/1401 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 507 امور بازرگانی و امور فن آوری اطلاعات داخلی 277 -الزام به ارسال و دارا بودن گواهینامه ها و پروانه نما ، افتا و ثبت نام در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران و شورای عالی انفورماتیک رتبه 1 یا 2 در این صورت استعلام معتبر نمی باشد.- عضویت نظام صنفی- ارسال موارد ذیل لازم و ضروری می باشد: 1- تصویر اخرین روزنامه رسمی شرکت ،2- تصویر گواهی ثبت شرکت ها ، 3- تصویر اساسنامه ، 4- تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره ،5- تصویر پروانه افتا هر دو صفحه ، 6- تصویر پروانه نما 7- لیست کامل مشخصات کارکنان ( مشخصات هویتی و حرفه ای کارکنان). 1401/09/05 1401/09/15 فعال
مناقصه محدود 14010778 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای راهبری،نگهداری و تعمیرات سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی بصورت 24 ساعته را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1401/09/14نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید.لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 507 1401/07/30 1401/09/14 فعال
مناقصه محدود 14010899 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای خرید خرید خدمات و قطعات اجرای پروژه ارتقاع سالن رنگ شرکت سایپا آذین مربوطه را دارد لذا از شرکت های مدعو فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 03/09/1401 نسبت به تکمیل موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 507 1401/08/24 1401/09/03 فعال
مناقصه محدود 14010892 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای خرید دستگاه CNC پارچه و چرم و متعلقات مربوطه را دارد لذا از شرکت های مدعو فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 03/09/1401 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید.لطفا ارسال اطلاعات به روز پایانی موکول نگردد. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 507 و 385 1401/08/11 1401/09/03 فعال
مناقصه محدود 14010782 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای خرید خدمات حمل و نقل ورق رول آهن ، ورق شیت و لوله را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و نسبت به تکمیل موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 507 1401/08/05 1401/08/25 فعال
مناقصه محدود 14010670 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1401 ( سرویس حمل و نقل کارکنان) در دو مسیر تهران و البرز را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 26/ 1401/07نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل آنها به همان مرکز اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی507 1401/07/20 1401/07/26 فعال
مناقصه محدود 14010672 شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای خرید خدمات حمل محصولات در سال 1401 را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.ir مراجعه و حداکثر تا تاریخ 11/07/1401 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه محترم حراست و تحویل آنها به همان مرکز اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 507 1401/06/27 1401/06/31 شروع نشده
مناقصه محدود 14010668 شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل با تاکسی در سال 1401 را از طریق مناقصه محدود تک محله ای به شماره 14010668را دارد لذا از شرکت های فعال مدعو در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 29/06/1401 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل آنها به همان مرکز اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 507 تماس حاصل فرمایند. 1401/06/23 1401/06/29 فعال
تمدید مناقصه محدود 14010663 خرید خدمات تهیه ، تامین ، توزیع و طبخ غذای پرسنل 1401/05/10 1401/06/10 پایان
مناقصه عمومی 14010559 خرید خدمات تخلیه و بارگیری ورق ،لوله، مفتول و کانتینر با جرثقیل در محل شرکت سایپا آذین 1401/05/01 1401/06/01 پایان
تمدید مناقصه عمومی 01/04 خریداری 3.000 تن مواد فوم(پلیول و ایزوسیانات) بصورت سیستم 1401/04/02 1401/05/02 پایان
مناقصه محدود 14010441 خرید خدمات اجرتی توزیع و طبخ غذای پرسنل 1401/03/30 1401/04/30 پایان
مناقصه محدود 14010440 خرید خدمات تهیه ، تامین ، توزیع و طبخ غذای پرسنل 1401/03/25 1401/04/25 پایان
مناقصه عمومی 01/04 خریداری 3000 تن مواد اولیه فوم( پلیول و ایزوسیانات ) به صورت سیستم 1401/03/21 1401/04/21 پایان
مناقصه محدود 14010322 خرید خدمات و قطعات زنجیر کانوایر سالن رنگ به همراه متعلقات 1401/03/09 1401/04/09 پایان
مناقصه محدود 14010106 خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی مجموعه صندلی جلو چپ و راست پادرا پلاس 1401/03/03 1401/04/03 پایان
تمدید مناقصه محدود 14010322 خرید خدمات و قطعات زنجیر کانوایر سالن رنگ به همراه متعلقات 1401/02/28 1401/03/28 پایان
مناقصه عمومی 14010212 خرید دیزل ژنراتور 800- 850KVA و متعلقات مربوطه 1401/02/21 1401/03/21 پایان
مناقصه محدود 140837/2 خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی صندلی عقب آریا 1401/02/03 1401/03/03 پایان
تمدید مناقصه محدود 14010103 خرید خدمات شارژ کپسولهای 20کیلوگرمی Co2 جوشکاری خطوط تولیدی 1401/01/19 1401/02/19 پایان
تمدید مناقصه محدود 14010107 خرید خدمات تهیه ، تامین ، توزیع و طبخ غذای پرسنل 1401/01/06 1401/02/06 پایان
مناقصه محدود 140941 خرید خدمات ساخت قالب های برش بلنک و خمکاری پادرا پلاس 1400/11/28 1400/12/28 پایان
مناقصه محدود 141255 تهیه ، تامین ، توزیع و طبخ غذای پرسنل 1400/11/19 1400/12/19 پایان
مناقصه عمومی 141152 خرید لایسنس نرم افزار آنتی ویروس سیمنتک داخلی 380 کاربره شماره 1400/10/21 1400/11/21 پایان
مناقصه عمومی 140834 مناقصه دو مرحله ای نگهداری و تعمیرات سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی به صورت 24 ساعته 1400/08/30 1400/09/30 پایان
مناقصه محدود 140733 خرید خدمات ارزیابی عوامل زیان آور محیطی کار 1400/07/10 1400/08/10 پایان
مناقصه عمومی 140524 خرید خدمات حمل و بی خطرسازی،امحاء و دفن پسماند صنعتی در سال 1400 1400/06/19 1400/07/19 پایان
مناقصه محدود 141048 تمدید مناقصه محدود تک مرحله ای خرید خدمات ساخت قالب های فوم کفی و پشتی و نیز مجموعه هدرست X211 طرح جدید 1399/10/14 1399/11/14 پایان
مناقصه محدود 140836 خرید خدمات دوخت روکش های صندلی 1399/08/01 1399/08/30 پایان