صندلی نیسان بهینه

صندلیهای جلو:

کفی ثابت - حرکت دورانی پشتی - حرکت بالا و پایین هدرست