سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) وحضرت فاطمه (س) وروز ازدواج بر همگان مبارک باد

سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) وحضرت فاطمه (س) وروز ازدواج بر همگان مبارک باد