تمدید و صدور مجدد گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 و سیستم مدیریت محیط زیستی ISO 14001:2015

تمدید و صدور مجدد گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 و سیستم مدیریت محیط زیستی ISO 14001:2015

با عنایت به انجام ممیزی مراقبتی سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنی استاندارد ISO 45001 :2018 و سیستم مدیریت محیط زیستی بر مبنی استاندارد ISO 14001 :2015 توسط شرکت گواهی دهنده MTIC INTERCERT GMBH(شرکت آرین توف پاسارگاد) و بررسی و پایش مستندات مربوطه و سایت ویزیت انجام شده توسط ممیزان ،شرکت سایپا آذین موفق شد به مدت یکسال، تمدید و صدور مجدد گواهینامه های مذکور را اخذ نماید.