بازدید معاونت کیفیت گروه از شرکت سایپا آذین

در راستای برنامه بازدیدهای هفتگی معاونت محترم کیفیت گروه خودرو‌سازی سایپا، روز دوشنبه مورخ 16 دی ماه، جمعی از معاونین و مدیران کیفیت گروه از خطوط تولیدی و مونتاژ سایپا‌آذین بازدید بعمل آوردند. در جلسه‌ای که ابتدای برنامه بازدید برگزار گردید، آقای مهندس کریمی ، معاون کیفیت گروه به تشریح برنامه‌ها و اهداف مورد نظر حاصل از بازدیدهای دوره‌ای پرداخته و اینکه سایپا‌آذین بعنوان اولین شرکت تولیدی و مجموعه ساز گروه در برنامه بازدید قرار گرفته است. در ادامه آقای مهندس حسن زاده، مدیر عامل سایپاآذین ضمن تشکر از حضور معاونت کیفیت گروه و افراد حاضر در بازدید، به استفاده از بازخوردهای کیفی و نظرات و پیشنهادات مطروحه بعنوان یک فرصت مناسب اشاره کرده و تاکید به تعامل و ارتباط سازنده و پیشبرنده در جهت دستیابی به اهداف کیفی تبیین شده درسطح شرکتهای تولیدی زیر مجموعه گروه و شرکتهای خودرو سازی گروه در جایگاه ویژه مشتری داشتند. ایشان همچنین خطاب به مدیران شرکت تاکید ویژه به پاسخ دهی مناسب و به موقع برای انجام اقدامات اصلاحی جهت رفع ایرادات کیفی نمودند. این بازدید از ساعت 8 شروع و ساعت 10 خاتمه یافت و در آن همراه با معاون کیفیت گروه، معاونین کیفیت و مهندسی شرکت های پارس خودرو و سایپا سیتروئن، قائم مقام کیفیت گروه ، قائم مقام کیفیت و مهندسی معاونت اجرایی سایپا، مدیر کیفیت و مهندسی مرکز تحقیقات و نوآوری، مدیران کیفیت فروش و خدمات پس از فروش و کیفیت تامین کنندگان قطعات مونتاژی گروه، مدیرامور مشتریان گروه،اعضای هیئت مدیره و قائم مقام های مدیرعامل و جمعی از مدیران و روسای کیفیت ، مهندسی ، تولید و برنامه ریزی سایپا آذین حضور داشتند.