برگزاری مانور آتش نشانی

برگزاری مانور آتش نشانی

برگزاری مانور آزمایشی اطفاء حریق در محوطه پارکینگ خودرو های پرسنل بمنظور ارتقاء توان عملیاتی نیروهای آتش نشانی شرکت سایپاآذین، هنگام بروز حریق و حوادث احتمالی در محوطه های شرکت و آشنایی با آخرین متدهای مطابق با استاندارد های بین المللی و آشنایی با روشهای اجرای مدیریت و فرماندهی حریق در شرکت و بهره جستن از تمامی امکانات وتجهیزات موجود ،همچنین ارزیابی توان و مشارکت واحد های مختلف مرتبط در امر اطفاء حریق در زمان وقوع حوادث ، مانور آزمایشی اطفاء حریق در محوطه پارکینگ خودرو های پرسنل برگزار گردید.