نوع عنوان توضیحات تاریخ تاریخ انقضا وضعیت
مناقصه تمدید مناقصه عمومی خريد مواد اولیه غذا و خدمات طبخ و توزیع غذا شرکت سایپا آذین سال 1398 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خدمات تامین غذای پرسنل خود را (تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا) از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه دعوت می گردد اسناد مناقصه را دانلود نموده و حداکثر تا تاریخ 11/7/98 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922263 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید 1398/07/09 1398/07/11 بسته
مناقصه مناقصه خرید مهره جوش چهار گوش M10*1.25 شرکت سایپا آذین جهت خرید مهره جوش چهار گوش M10*1.25 در حال اخذ پیشنهاد قیمت از تولید کنندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فرم استعلام قیمت را به همراه مشخصات فنی دانلود و تکمیل نموده، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع بر روی پاکت حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 17/07/98 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922203 داخلی 164 تماس حاصل فرمایید.
1398/07/09 1398/07/17 بسته
مناقصه خرید خدمات ممیزی و صدور گواهینامه های OHSAS 18001:2007 و ISO14001:2015 شرکت سایپا آذین جهت انجام خدمات ممیزی و صدور گواهینامه های OHSAS 18001:2007 و
ISO14001:2015 در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه می باشد . لذا در صورت تمایل فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه تاریخ 1398/07/16 تحویل واحد فروش این شرکت نمائید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید.
1398/07/09 1398/07/16 بسته
مناقصه مناقصه خرید قند کله ای خرد شده و بسته بندی شده بهداشتی به شرح و تعداد فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید قند حبه به مقدار 7.764 کیلوگرم در حال اخذ پیشنهاد قیمت از فروشندگان توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع بر روی پاکت حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 18/07/1398 تحویل دبیرخانه این شرکت نمایید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922228 داخلی 269 تماس حاصل فرمایید. 1398/07/08 1398/07/18 بسته
مناقصه مناقصه خرید سیم جوش به شرح و تعداد فرم و شرائط پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید سیم جوش به شرح و مقدار فرم و شرائط پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/07/03 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/06/28 1398/07/03 بسته
مناقصه مناقصه خرید انواع متقال به شرح و تعداد فرم و شرائط پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید انواع متقال به شرح و مقدار فرم و شرائط پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/07/09به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/06/28 1398/07/09 بسته
مناقصه مناقصه خرید انواع قطعات اکسترودی به شرح و تعداد فرم و شرائط پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید قطعات اکسترودی به شرح و مقدار فرم و شرائط پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/07/02 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/06/28 1398/07/02 بسته
مناقصه مناقصه خرید انواع قطعات اکسترودی به شرح و تعداد فرم و شرائط پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید قطعات اکسترودی به شرح و مقدار فرم و شرائط پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/07/02 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/06/28 1398/07/02 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خريد مواد اولیه غذا و خدمات طبخ و توزیع غذا شرکت سایپا آذین سال 1398 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خدمات تامین غذای پرسنل خود را (تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا) از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه دعوت می گردد اسناد مناقصه را دانلود نموده و حداکثر تا تاریخ 6/7/98 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922263 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید
1398/06/25 1398/07/06 بسته
مناقصه خريدخدمات بیمه های پنجگانه سال 1398 شرکت سايپا آذين شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خرید خدمات بیمه ای مورد نیاز خود را ( عمر و حادثه گروهی – تکمیل درمان – مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان – آتش سوزی و بیمه مسئولیت مدنی لیفتراکها) از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید . لذا از کليه شعب شرکتهای بیمه گر و سازمانهای مرکزی مربوطه فعال و توانا در این زمینه ها دعوت می گردد فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت های در بسته (اخذ 3 پاکت از شرکت سایپا آذین) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت)، حداکثر تا تاریخ 98/06/21 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند.
شایان ذکر است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار است و همچنین نماینده شرکت سایپا آذین برای انجام امورات بیمه ای شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا بوده و بیمه گر برنده ملزم به همکاری با این شرکت می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید.
1398/06/12 1398/06/21 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خرید خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی شرکت سایپا آذین شرکت سایپا آذین در حال برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی خود می باشد لذا در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت های در بسته (اخذ 3 پاکت از شرکت سایپا آذین) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1398/06/14 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید.
1398/06/06 1398/06/14 بسته
مناقصه آگهی شناسائی پیمانکار قطعات و تجهیزات پنوماتیک پیرو اعلام نیاز جهت خرید قطعات و تجهیزات پنوماتیک خط تولید این شرکت ، از کلیه فروشندگان توانا در این زمینه دعوت می گردد مشخصات و رزومه فعالیت خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 98/5/22 به شرکت سایپا آذین ( شماره فکس 44922207 و 44922166 ) اعلام نمایند . ضمنا جهت راهنمائی و پاسخگوئی ، آقای عظیم لو ( کارشناس تامین و تدارکات ) با شماره تماس 44922203 تا 4 داخلی 435 و آقای مرادی ( سرپرست پشتیبانی و مدیریت ابزار ) داخلی 294 در خدمت خواهند بود . 1398/05/22 1398/05/07 بسته
مناقصه مناقصه خرید تجهیزات قفسه بندی به شرح و تعداد فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید تجهیزات قفسه بندی به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه تولید کنندگان و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، اصل فرم شرکت در مناقصه را پس از مهر و امضاء حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/05/14 تحویل این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/05/12 1398/05/14 بسته
مناقصه مناقصه خرید انواع آرم پارچه ای به شرح و تعداد فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید انواع آرم پارچه ای به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه تولید کنندگان و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/05/14 تحویل این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/05/10 1398/05/14 بسته
مناقصه مناقصه خرید خدمات تعمیر و سرویس کوره رنگ شرکت سایپا آذین جهت خریدخدمات تعمیر و سرویس کوره سالن رنگ در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و کارگاههای فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، جهت بازدید و ارائه پاکت پیشنهاد قیمت بصورت دربسته و مهر شده با شماره تلفنهای 44922203-4 داخلی 447 تماس بگیرید ، مستندات شرکت در مناقصه را می توانید حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/05/06 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/05/03 1398/05/06 بسته
مناقصه مناقصه خرید قند کله ای خرد شده و بسته بندی شده بهداشتی به شرح و تعداد فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید قند کله ای خرد شده و بسته بندی شده بهداشتی به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/05/09 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/05/03 1398/05/09 بسته
مناقصه مناقصه خرید صابون ( حمام ) به شرح و تعداد فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید صابون ( حمام ) به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/05/09 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/05/03 1398/05/09 بسته
مناقصه مناقصه خرید پودر ماشین لباسشوئی بسته بندی شده به شرح و تعداد فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید پودر ماشین لباسشوئی بسته بندی شده به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/05/09 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/05/03 1398/05/09 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خرید خدمات سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل سال 1398 شرکت سايپا آذين شرکت سایپا آذین در حال برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل می باشد لذا در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت های در بسته (اخذ 3 پاکت از شرکت سایپا آذین) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1398/05/09 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید.
1398/05/02 1398/05/09 بسته
مناقصه مناقصه خرید تسمه ST37-2 3000*30*5 ترانسی به شرح و مقدار فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید تسمه ST37-2 3000*30*5 ترانسی به شرح و مقدار فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/05/07 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/05/01 1398/05/07 بسته
مناقصه مناقصه خرید خدمات برشکاری ورق به شرح و مقدار فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید خدمات برشکاری ورق به شرح و مقدار فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و کارگاههای فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت یا کارگاه ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1398/05/07 به دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/04/31 1398/05/07 بسته
مناقصه مناقصه خرید لیبل بارکد به شرح و تعداد فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید لیبل بارکد به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/25تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/04/22 1398/04/25 بسته
مناقصه تمدید مناقصه عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل با تاکسی به اطلاع می رساند مناقصه عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب ماموریت پرسنل سایپا آذین مورخ تا روز چهارشنبه مورخ 98/4/26 تمدید می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید. 1398/04/22 1398/04/26 بسته
مناقصه مناقصه خرید چای کیسه ای و کیلوئی بسته بندی شده به شرح و تعداد فرمهای پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید چای کیسه ای و کیلوئی بسته بندی شده به شرح و تعداد فرمهای پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/24 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/04/20 1398/04/24 بسته
مناقصه مناقصه خرید سلفون عرض یک متر شرکت سایپا آذین جهت خرید سلفون عرض یک متر به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/26 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/04/19 1398/04/26 بسته
مناقصه مناقضه خرید ریبون مخصوص دستگاه بارکد طلائی RESIN SUPERLATIVE QUALITY 60mm* 300m INK OUTSIDE شرکت سایپا آذین جهت خرید ریبون مخصوص دستگاه بارکد
طلائی RESIN
SUPERLATIVE QUALITY
60mm* 300m
INK OUTSIDE
به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/26 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید.
1398/04/18 1398/04/24 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل با تاکسی شرکت سایپا آذین جهت انجام خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل با تاکسی در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت های در بسته ( اخذ پاکت از شرکت سایپا آذین ) و با ذکر موضوع و ممهور به مهر آن شرکت حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه تاریخ 1398/04/20 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید .
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ پاکت با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمائید.
1398/04/15 1398/04/20 بسته
مناقصه مناقصه خرید دستکش کاموائی سبک وزن شرکت سایپا آذین جهت خرید دستکش کاموائی سبک وزن ( مطابق نمونه شاهد ) به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها ، تولید کنندگان و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورل، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/23به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/04/16 1398/04/23 بسته
مناقصه آگهی شناسائی پیمانکار تامین کننده چسب ولکارو پیرو اعلام نیاز جهت خرید تقریبی ماهیانه 30000 متر چسب ولکارو جهت خط تولید این شرکت ، از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان توانا در این زمینه دعوت می گردد مشخصات و رزومه فعالیت خود را حداکثر تا پایان مرداد ماه 1398 به شرکت سایپا آذین ( شماره فکس 44922207 و 44922166 ) اعلام نمایند . ضمنا جهت راهنمائی و پاسخگوئی ، آقای عظیم لو ( کارشناس تامین و تدارکات ) با شماره تماس 44922203 تا 4 داخلی 435 در خدمت خواهند بود . 1398/04/15 1398/05/31 بسته
مناقصه مناقصه خرید خرید کفش ایمنی " ایمن پیما ساق کوتاه - مشکی " ( مطابق نمونه شاهد ) شرکت سایپا آذین جهت خرید کفش ایمنی " ایمن پیما ساق کوتاه - مشکی "
( مطابق نمونه شاهد ) به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها ، تولید کنندگان و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/17 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید.
1398/04/13 1398/04/17 بسته
مناقصه آگهی شناسائی پیمانکار تامین کننده نوار اسفنجی پیرو اعلام نیاز جهت خرید تقریبی ماهیانه 5000 متر نواراسفنجی مشکی با عرض دو الی دو و نیم سانتیمتر و ضخامت 4 میلیمتر و طول یک متر به بالا جهت خط تولید این شرکت ، از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان توانا در این زمینه دعوت می گردد مشخصات و رزومه فعالیت خود را حداکثر تا پایان تیرماه 1398 به شرکت سایپا آذین ( شماره فکس 44922207 و 44922166 ) اعلام نمایند . ضمنا جهت راهنمائی و پاسخگوئی ، آقای عظیم لو ( کارشناس تامین و تدارکات ) با شماره تماس 44922203 تا 4 داخلی 435 در خدمت خواهند بود . 1398/04/10 1398/04/31 بسته
مناقصه آگهی شناسائی پیمانکار تامین کننده نخ مشکی نمره 40 سه لا پیرو اعلام نیاز جهت خرید تقریبی ماهیانه 3000 دوک نخ مشکی نمره 40 سه لا جهت خط تولید این شرکت ، از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان توانا در این زمینه دعوت می گردد مشخصات و رزومه فعالیت خود را حداکثر تا پایان تیرماه 1398 به شرکت سایپا آذین ( شماره فکس 44922207 و 44922166 ) اعلام نمایند . ضمنا جهت راهنمائی و پاسخگوئی ، آقای عظیم لو ( کارشناس تامین و تدارکات ) با شماره تماس 44922203 تا 4 داخلی 435 در خدمت خواهند بود . 1398/04/05 1398/04/31 بسته
مناقصه آگهی شناسائی پیمانکار نوار متقال لوله ای سفید آهار زده دو و نیم و سه سانت پیرو اعلام نیاز جهت خرید تقریبی ماهیانه 100/000 متر نوار متقال لوله ای سه سانت سفید آهار زده و همچنین مصرف تقریبی 15/000 متر نوار متقال لوله ای 2/5 سانت سفید آهار زده جهت خط تولید این شرکت ، از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان توانا در این زمینه دعوت می گردد مشخصات و رزومه فعالیت خود را حداکثر تا پایان تیرماه 1398 به شرکت سایپا آذین ( شماره فکس 44922207 و 44922166 ) اعلام نمایند . ضمنا جهت راهنمائی و پاسخگوئی ، آقای عظیم لو ( کارشناس تامین و تدارکات ) با شماره تماس 44922203 تا 4 داخلی 435 در خدمت خواهند بود . 1398/04/05 1398/04/31 بسته
مناقصه مناقصه خرید دستکش چرمی کف دوبل شرکت سایپا آذین جهت خرید دستکش چرمی کف دوبل به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و تولید کنندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل، فرم استعلام قیمت و شرائط شرکت در مناقصه را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/11به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/04/03 1398/04/11 بسته
مناقصه مناقصه خرید مشمع پشت پارچه ای 060 میلیمتر شرکت سایپا آذین جهت خرید 4500 متر مشمع پشت پارچه ای رودری 0/6 میلیمتر طوسی به عرض 1/4 متر- طبق شناسنامه فنی پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها فروشنده ها و تولید کنندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل، فرم استعلام قیمت و شرائط شرکت در مناقصه و شناسنامه فنی را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت یا فروشگاه ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/05به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/04/01 1398/04/05 بسته
مناقصه مناقصه خرید سیم جوش نمره یک co2 شرکت سایپا آذین جهت خرید پانزده تن سیم جوش نمره یک co2 به شرح فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها فروشنده ها و تولید کنندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل، فرم استعلام قیمت و شرائط شرکت در مناقصه را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت یا فروشگاه ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/04 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/04/01 1398/04/04 بسته
مناقصه مناقصه خرید انواع لباس کار شرکت سایپا آذین جهت خرید انواع لباس کار به شرح فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و تولید کنندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل، فرم استعلام قیمت و شرائط شرکت در مناقصه را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/03 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/03/30 1398/04/03 بسته
مناقصه آگهی شناسائی پیمانکار و دریافت نمونه کفش ایمنی پیرو اعلام نیاز جهت خرید 750 جفت کفش ایمنی ساق کوتاه توسط این شرکت ، زمان تحویل نمونه ها تا تاریخ 3/4/98 اعلام می گردد . خواهشمند است مقرر فرمائید نمونه آن شرکت محترم جهت بررسی تحویل نماینده شرکت سایپا آذین ، آقای بابک عظیم لو با شماره تماس 44922203 تا 4 داخلی 435 گردیده و متعاقباً پس از بررسی نمونه ها عودت گردد .
شایان ذکر است ارائه مجوز اداره کار و کپی پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری بهمراه نمونه ها الزامی میباشد.
1398/03/30 1398/04/03 بسته
مناقصه مناقصه خرید خدمات حمل و نقل محصولات شرکت سایپا آذین شرکت سایپا آذین جهت انجام خدمات حمل و نقل محصولات شرکت سایپا آذین در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را را در پاکت های در بسته ( سه پاکت ) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه تاریخ 1398/03/26 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . 1398/03/18 1398/03/26 بسته
مناقصه تمدید مناقصه خرید خدمات شارژ کپسول 20 کیلوگرمی CO2 به همراه خدمات بارگیری، حمل و تخلیه شرکت سایپا آذین در حال برگزاری مناقصه محدود خرید خدمات شارژ کپسول 20 کیلوگرمی CO2 به همراه خدمات بارگیری، حمل و تخلیه می باشد لذا در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را را در پاکت های در بسته ( سه پاکت ) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1398/03/20 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید 1398/03/18 1398/03/20 بسته
مناقصه استعلام قیمت خرید خدمات سمپاشی و طعمه گذاری به استحضار می رساند شرکت سایپا آذین در حال استعلام قیمت خرید خدمات سمپاشی و طعمه گذاری در مکانهای مختلف شرکت سایپا آذین می باشد.
لذا از آن مجموعه دعوت میشود تا در صورت تمایل نسبت به ارائه قیمت، مدارک را از سایت دریافت نموده و حداکثر تا تاریخ چهار شنبه 23/3/98 ساعت 15:30 نسبت به تحویل مدارک اقدام نمایند.
1398/03/18 1398/03/23 بسته
مناقصه تمدید مناقصه خرید مواد اولیه رستوران و خدمات طبخ و توزیع غذا در محل رستوران شرکت سایپاآذین شرکت سایپا آذین جهت خرید مواد اولیه رستوران خود و خدمات طبخ و توزیع غذا در محل رستوران این شرکت در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را را در پاکت های در بسته ( سه پاکت ) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 1398/03/18 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922203 تماس حاصل فرمایید . 1398/03/11 1398/03/20 بسته
مناقصه مناقصه خرید انواع روکش صندلی به شرح فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید انواع روکش صندلی به شرح فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و تولید کنندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل، فرم استعلام قیمت و شرائط شرکت در مناقصه را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/03/31 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/03/05 1398/03/31 بسته
مناقصه مناقصه محدود خرید خدمات سرویس های ایاب و ذهاب سال 1398 شرکت سايپا آذين شرکت سایپا آذین در حال برگزاری مناقصه محدود خرید خدمات سرویس های ایاب و ذهاب می باشد لذا در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را را در پاکت های در بسته ( سه پاکت ) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 1398/03/13تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید 1398/03/02 1398/03/13 بسته
مناقصه خريد خدمات اینترنت وایرلس سال 1398 شرکت سايپا آذين شرکت سایپا آذین در حال برگزاری مناقصه محدود خريد خدمات اینترنت وایرلس می باشد لذا در صورت تمایل فایل مدارک شرکت در مناقصه را دانلود و تکمیل نموده و سپس در پاکت های در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 1398/03/06 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید. 1398/02/29 1398/03/06 بسته
مناقصه مناقصه خرید خدمات شارژ کپسول 20 کیلوگرمی CO2 به همراه خدمات بارگیری، حمل و تخلیه شرکت سایپا آذین در حال برگزاری مناقصه محدود خرید خدمات شارژ کپسول 20 کیلوگرمی CO2 به همراه خدمات بارگیری، حمل و تخلیه می باشد لذا در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را را در پاکت های در بسته ( سه پاکت ) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 1398/03/04 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید


1398/02/29 1398/03/04 بسته
مناقصه مناقصه خرید مواد اولیه رستوران و خدمات طبخ و توزیع غذا در محل رستوران شرکت سایپاآذین شرکت سایپا آذین جهت خرید مواد اولیه رستوران خود و خدمات طبخ و توزیع غذا در محل رستوران این شرکت در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را را در پاکت های در بسته ( سه پاکت ) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 1398/03/01 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922203 تماس حاصل فرمایید . 1398/02/18 1398/03/01 بسته
مناقصه مناقصه خرید انواع پارچه گردبافت به شرح فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید انواع پارچه گردبافت به شرح فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل، فرم استعلام قیمت و شرائط شرکت در مناقصه را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1398/02/19به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید.
1398/02/14 1398/02/19 بسته
مناقصه مناقصه خرید انواع موكت نمدی شرح فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید انواع موکت نمدی به شرح فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل، فرم استعلام قیمت و شرائط شرکت در مناقصه را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1398/02/15 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/02/09 1398/02/15 بسته
مناقصه مناقصه خرید انواع قالب دایکات به شرح فرم پیوست مناقصه خرید انواع قالب دایکات به شرح فرم پیوست - شرکت سایپا آذین جهت خرید انواع قالب دایکات به شرح فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و کارگاه های فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1398/02/07به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت سی دی نقشه های ساخت می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/02/04 1398/02/07 بسته
صفحه1 از5

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام: 021-22923895

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com